Primary tabs

Овај сет података садржи податке који су настали испитивањем земљишта у урбаним срединама. Тренутно постоје подаци за четири града од 2005. до 2016. године који обухватају већи број параметара. Постоји тенденција да се у будућности прошири доступност података који ће обухватити већи број градова у којима је вршено испитивање земљишта.

НАПОМЕНЕ

  • Укупни PAH је збир 10 полицикличних ароматичних угљоводоника (antracen, benzo(a)antracen, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, krizen, fenantren, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, naftalen i benzo(ghi perilen) према прилогу 3 Уредбе о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма (Службени гласник Републике Србије 88/2010)
  • У случају ремедијационих вредности за PCB у обзир се узима сума конгенера полихлорованих бифенила: PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 и 180, а у случају граничних вредности узима се у обзир сума истих конгенера осим PCB 118 пема прилогу 3 Уредбе о програму систематском праћењу квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма (Службени гласник Републике Србије 88/2010)
  • VDM = Валидирана документована метода
  • DM = Документована метода
  • EN = Европске норме (Европски стандард)
  • ISO = Интернационална организација за стандардизацију
  • SRPS ISO = Српски стандарди усклађени са ИСО
  • EPA = Environmental Protection Agency (US) method -- Метод Америчке агенције за заштиту животне средине

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Publisher
Modified Date
2017-03-01
Release Date
2016-12-15
Identifier
3a095637-4857-40e7-8cca-1b73e57ea7a4
License
License Not Specified