Ispitivanje zemljišta

Ovaj set podataka sadrži podatke koji su nastali ispitivanjem zemljišta u urbanim sredinama. Trenutno postoje podaci za četiri grada od 2005. do 2016. godine koji obuhvataju veći broj parametara. Postoji tendencija da se u budućnosti proširi dostupnost podataka koji će obuhvatiti veći broj gradova u kojima je vršeno ispitivanje zemljišta.

NAPOMENE

  • Ukupni PAH je zbir 10 policikličnih aromatičnih ugljovodonika (antracen, benzo(a)antracen, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, krizen, fenantren, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, naftalen i benzo(ghi perilen) prema prilogu 3 Uredbe o programu sistematskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa (Službeni glasnik Republike Srbije 88/2010)
  • U slučaju remedijacionih vrednosti za PCB u obzir se uzima suma kongenera polihlorovanih bifenila: PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 i 180, a u slučaju graničnih vrednosti uzima se u obzir suma istih kongenera osim PCB 118 pema prilogu 3 Uredbe o programu sistematskom praćenju kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa (Službeni glasnik Republike Srbije 88/2010)
  • VDM = Validirana dokumentovana metoda
  • DM = Dokumentovana metoda
  • EN = Evropske norme (Evropski standard)
  • ISO = Internacionalna organizacija za standardizaciju
  • SRPS ISO = Srpski standardi usklađeni sa ISO
  • EPA = Environmental Protection Agency (US) method -- Metod Američke agencije za zaštitu životne sredine

Data and Resources

Additional Info

Polje Vrednost
Last Updated May 28, 2019, 17:03 (CEST)
Kreirаno October 4, 2017, 20:39 (CEST)